"Et godt sted å lære"

Dette skoleåret styrker vi innsatsen for elevenes lesing og regning:

  • Lærerne har hatt en skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon, med en betydelig kursing av lærerne.
  • Vi har utarbeidet en leseplan og en regneplan for fagene som styrker arbeidet med lesing og regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. Leseplanen er todelt, med én plan for det enkelte trinn og én plan for leseprogresjon og tiltak for svake lesere.
  • Systematisk erfaringsdeling i lærerkollegiet har bidratt til at godt arbeid i lese- og regneopplæringen kan spres.
  • Skolens leseplan og regneplan implementeres dette skoleåret. Planene blir også integrert i skolens årsplaner for det enkelte trinn.

Inneværende skoleår er skolen i oppstart av Prosjektet lese- og regneferdigheter på Aktivitetsskolen. Også dette prosjektet støtter opp om arbeidet med gode lese- og regneferdigheter for våre elever og styrker et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og AKS.

I tillegg til læring i fagene og de grunnleggende ferdighetene, er skolen opptatt av å legge til rette for aktive friminutt for elevene gjennom trivselsleker og sosiale felles opplevelser gjennom året. Trinnene har ansvar for hver sin fellessamling. Skolehagen er også samlende for våre elever.

Våre satsningsområder er reflektert i skolens strategiske plan for de neste tre årene, og vektlegger et særskilt fokus på lesing, regning, elevenes trivsel og særskilt språkopplæring.