"Et godt sted å lære"

Lilleborg skole vektlegger et godt og inkluderende læringsmiljø for våre elever. Vi er opptatt av  trygge rammer, gode rollemodeller i skolesamfunnet og relasjonsbygging mellom elevene og de voksne. Vi er bevisst vårt ansvar for at elevene skal kunne tilegne seg nødvendig kunnskap i fagene, gode grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier og være motiverte når de begynner på ungdomsskolen.

Et godt læringsmiljø og lærernes kompetanse i klasseledelse er viktig for alle elevers utvikling; både faglig og sosialt. Vi vektleegger derfor

  • En positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev
  • Etablering av god læringskultur og et læringsfellesskap
  • Etablering av struktur, regler og rutiner
  • Tydelige forventninger til våre elever

I tillegg til daglig arbeid i klassene og på AKS har vi utarbeidet Årshjulet - Et inkluderende arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Innholdet er tredelt. Den første delen er inspirert av Olweus og med fokus på månedlige sosiiale og pedagogiske tiltak per trinn og temaer på kllassemøter. Den andre delen er en progresjonsplan for digital dømmekraft. Den tredje delen er en plan for forebyggende arbeid i regi av helsesykepleier og sosiallærer. Gjennom året legger vi til rette for aktive friminutt gjennom trivselsleker og sosiale felles opplevelser. Trinnene har ansvar for hvert sitt fellesarrangement. Elevrådet, kulturverter, skolepatruljen og skolehagen er også samlende for våre elever.

Vi planlegger for god undervisning gjennom ivaretakelse av elevenes sosiale utvikling og faglige progresjon i fagene. Skolens lese- og IKT plan er implementert i periode- og temaplanene fagene. I tillegg til de grunnleggende lese- og digitale ferdighetene vektlegger vi skrive-, regne- og muntlige ferdigheter. Innholdet i fagene og variasjon i arbeidsmåter gir muligheter til samarbeid, kommunikasjon, informasjonsinnhenting og læring.

I  2019 har vi fortsatt vårt arbeid med å sertfisere oss til å bli en dysleksivennlig skole. Ekstra oppmerksomhet er fra høsten  rettet mot ord og begreper i opplæringen. Dette arbeidet er en ettårig skoletilpasset innsats som i samarbeid med Utdanningsetaten.

Skolen bruker resultatene etter kartlegginger som et av flere grunnlag i planleggingen av  læringsstøttende aktiviteter på AKS. På basene på AKS er aktivitetene implementert i temaene Natur, miljø og bærekraftig utvikling, Kunst, kultur og kreativitet, Fysisk aktivitet og Mat og helse. Temaene er forankret i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo. Planen kom høst 2018.

God klasseledelse og ledelse av basene gir sosial tilhørighet og faglig støtte. Foresattes samarbeid gjennom FAU, årstids- og vennegrupper, utviklingssamtaler og andre møter bidrar i samme retning. Lilleborgelevene skal føle seg velkomne og trygge, og de skal lære og utvikle seg i skolehverdagen.