Forebyggende arbeid for et godt skolemiljø

Gjennom handlingsprogrammet skal skolen jobbe for å øke bevisstheten og kunnskapen om mobbeproblemer, samt å fjerne en del myter om mobbing og årsaker til mobbing. Programmet skal også bidra til at lærere og foreldre aktivt engasjerer seg, det skal innføres noen enkle og klare regler mot mobbing og skolene skal gi effektiv beskyttelse og støtte til den mobbeutsatte.

Å være en Olweus-skole innebærer at skolen følger et antimobbeprogram som skal redusere mobbing i skolen. Personalet har hatt opplæring i programmet og har gjennom skoleåret satt av tid til videreutvikling og oppfriskning av programmet. De siste årene har vi gjort programmet til vårt eget, satt det sammen med andre trivselsfremmende elementer, og sitter nå med et årshjul og en praksis som inneholder effektive og svært forebyggende rutiner for et godt skolemiljø.

Det innebærer blant annet disse elementene:

 • Alle ansatte og elever har et felles fokus mot mobbing.
 • Vi har styrket inspeksjon med synlige vester.
 • Vi har månedlige temaer for klassesamtaler.
 • Vi gjennomfører samlinger i aulaen for alle elevene.
 • Vi har årstidsgrupper for de yngste gruppene.
 • Regler og konsekvenser henger godt synlig i alle klasserom.
 • Vi gjennomfører en årlig spørreundersøkelse for å få en oversikt over hvor eventuelle tiltak må settes inn.
 • Vi har et aktivt elevråd.
 • Rundt 40 av våre elever er representanter for Trivselsprogrammet.
 • Vi har en vennskapsbenk i skolegården
 • Fadderordning


Forskning om Olweus

NOVAs rapport viser at Olweus-programmet har de mest konsistente funnene og de største effektene av alle antimobbeprogrammer for skoler. Det er også høy kvalitet på store deler av evalueringene av Olweus-programmet.

Forskerne finner at mange skoler tilpasser programmene til skolens virkelighet, og at dette er et viktig grep for å skape engasjement og eierskap til arbeidet.

Det mest avgjørende for at programmet skal fungere er: Et felles fokus med eierskap for programmet, og evne og vilje til å nå programmets mål.

For å se hele forskningsrapporten:

Nova  Skolemiljørapporter - Effekter og praksis

Lenker: