Utleie av Bessa

Bessa kan eventuelt leies mandag til torsdag fra kl. 17.00 – 20.00. Søknaden sendes Postmottak@ude.oslo.kommune.no (Skriv at henvendelsen gjelder Lilleborg skole i emnefeltet) helst fire uker før aktuelt leieforhold.

Søknaden må inneholde hvem som er ansvarlig, formålet med leieforholdet og varighet. Før leieforholdet tar til skal selve leiekontrakten, skjema for brannprosedyre for leietaker og skjema for vurdering av brannrisiko gjennomgås og signeres.

Prisene ved utleie er til selvkost og består av fire elementer. Prisene justeres årlig og er fastsatt sentralt. For Bessa innebærer det følgende for skoleåret 2020/21:

  • kr. 162,- per time som inkluderer FDV kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold).
  • kr. 493,- per avtale ved engangsutleie ved kveld; etableringskostnad for avtaleforhold.
  • kr. 260,- per time for tilsynsvakt*
  • kr. 310,- i ekstraordinært renhold.

* Kostnader til tilsynsvakt legges til grunn. Der flere leier samtidig, fordeles kostnadene til tilsynsvakt på antall leietakere. Der utlån og utleie skjer samtidig, skal leietakere dekke kostnadene til tilsynsvakt.

Dette innebærer at pga punkt 3 så kan prisen variere opp til kr. 1430, - (pkt 4 er ikke med i beregningen) for leie av Bessa i tre timer. Variasjon i utgiftene til tilsynsvakt er altså utslagsgivende for prisen. Dette er hjemlet i Instruks til forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo.