På vei til å bli en dysleksivennlig skole

På Lilleborg skole er vi opptatt av åpenhet rundt dysleksi, og at det arbeides med positive holdninger på alle trinn rundt dette. Skolen tilbyr elever med dysleksi ulike tiltak som er ment å tilrettelegge best mulig for dem slik at de utvikler gode lese- og skriveferdigheter og generell positiv utvikling. 

Dysleksi er en spesiell form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet. Det vil si vansker med raskt, sikkert og automatisk å identifisere de skrevne ordene i en tekst og stave dem korrekt. Elever med dysleksi presterer vanligvis minst to år etter klassetrinnets gjennomsnittlige lese- og skriveferdigheter, på tross av gode evner og innsats.

Har barnet dysleksi?

Er du usikker på om barnet kan ha vansker med lesing og skriving? Er det dysleksi eller lesevansker i familien til eleven? Her kan du se vanlige kjennetegn hos barn med dysleksi.

Hva gjør foreldrene når de er bekymret for barnets lese- og skriveutvikling?

  • Snakk med barnet om hvordan han eller hun opplever leseutviklingen, vansker rundt dette, osv. 
  • Informer kontaktlæreren om evt. dysleksi eller lese- og skrivevansker i familien. Dysleksi kan være arvelig.
  • Gi beskjed til skolen hvis barnet hadde forsinket språkutvikling og/eller forsinket motorisk utvikling i førskolealder. 
  • Sørge for at det blir tatt synsprøve hos optikeren av elevens samsyn 
  • Ta kontakt med kontaktlæreren og meld om sine bekymringer

Les mer om saksgang ved eventuell dysleksi.

Hvis diagnosen dysleksi?

Etter at PP-tjenesten har utredet eleven og konkludert med dysleksi, iverksetter skolen ulike tiltak, i samarbeid med eleven og foresatte. En dysleksidiagnose medfører ikke egne rettigheter etter § 5 - 1 i Opplæringsloven om rett til spesialundervisning. Opplæringslovens § 1 - 3 gir derimot alle elever rett til tilpasset undervisning. 

Les mer om skolens tiltak for elever med dysleksi