Litt om dysleksi - hva gjør du og hva gjør skolen

Skolen har over 10.000  bøker

Skolen tilbyr elever med dysleksi ulike tiltak som er ment å tilrettelegge best mulig for dem, slik at de utvikler gode lese- og skriveferdigheter og generell positiv utvikling. 

Dysleksi er en spesiell form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet. Det vil si vansker med raskt, sikkert og automatisk å identifisere de skrevne ordene i en tekst og stave dem korrekt. Elever med dysleksi presterer vanligvis minst to år etter klassetrinnets gjennomsnittlige lese- og skriveferdigheter, på tross av gode evner og innsats.

Har barnet dysleksi?

Er du usikker på om barnet kan ha vansker med lesing og skriving? Er det dysleksi eller lesevansker i familien til eleven? Her kan du se vanlige kjennetegn hos barn med dysleksi.

Hva gjør foreldrene når de er bekymret for barnets lese- og skriveutvikling?

  • Snakk med barnet om hvordan han eller hun opplever leseutviklingen, vansker rundt dette, osv. 
  • Informer kontaktlæreren om evt. dysleksi eller lese- og skrivevansker i familien. Dysleksi kan være arvelig.
  • Gi beskjed til skolen hvis barnet hadde forsinket språkutvikling og/eller forsinket motorisk utvikling i førskolealder. 
  • Sørge for at det blir tatt synsprøve hos optikeren av elevens samsyn 
  • Ta kontakt med kontaktlæreren og meld om sine bekymringer

Les mer om saksgang ved eventuell dysleksi.

Hvis diagnosen dysleksi?

Etter at PP-tjenesten har utredet eleven og konkludert med dysleksi, iverksetter skolen ulike tiltak, i samarbeid med eleven og foresatte. En dysleksidiagnose medfører ikke egne rettigheter etter § 5 - 1 i Opplæringsloven om rett til spesialundervisning. Opplæringslovens § 1 - 3 gir derimot alle elever rett til tilpasset undervisning. 

Les mer om skolens tiltak for elever med dysleksi