Permisjonsreglement

Det er viktig at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, dvs at foresatte har 175 dager igjen til ferier og annen aktivitet.

Oslostandarden

I Oslo er det utarbeidet en egen standard – Oslostandarden. Formålet med Oslostandarden er å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfanget av fravær.Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2.1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring (1. 2. og 5. ledd) og opplæringsloven § 2 – 11, 2. ledd "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon inntil to veker. "

Oslostandarden brukes av alle grunnskoler i Oslo. Standarden brukes ikke i forbindelse med helserelatert fravær; f.eks. lege- og tannlegebesøk, da sendes som tidligere melding til kontaktlærer.

Permisjonens varighet: I Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager per skoleår.

Permisjoner eleven har rett på: Rett til permisjon ved helligdager i ulike trossamfunn uten å ta stilling til forsvarlighetshensyn.

Forsvarlighetsvurdering: Elevens prestasjoner på skolen. Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden. Elevens permisjonshistorikk

Det gis ikke permisjon i forbindelse med: Statlige kartleggingsprøver. Nasjonale prøver.Osloprøver. Eksamen.

Det innvilges normalt ikke permisjon til: Ferie. Festpregede familiebegivenheter. Treningssamlinger e.l.

Det kan innvilges permisjon i forbindelse med: Begivenhet av særlig sorgpreget karakter for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også dager hvor det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Saksgang ved søknad: Søknad om permisjon skal være skriftlig og sendes rektor. Bruk dette skjemaet. Søknaden sendes i så god tid i forkant som mulig.

Klageadgang: Avslag på søknad blir begrunnet med hvorfor fraværet ikke anses som forsvarlig, eller hvorfor søknaden ikke kan innvilges selv om den anses som forsvarlig. En eventuell klage skal sendes skolen som først behandler den før eventuell videresending til Utdanningsadministrasjonen og Fylkesmannen for endelig behandling. Ved oversendelse til Utdanningsadministrasjonen så sender skolen med foresattes søknad, rektors begrunnede avslag, foresattes klage og eventuell dokumentasjon.

Les mer på Oslo Kommunes nettsider.