Hovedseksjon

Skolens historie

Gammelt klassebilde

Lilleborg skole hører til blant Oslos eldste skolebygg. Skolen har alltid vært en viktig del av nærmiljøet på Torshov, og mange har gode minner. Flere av dagens elever har foreldre, besteforeldre og til og med oldeforeldre som har gått her.

Et tilbakeblikk på Lilleborgs tidlige historie

Da Lilleborg skole ble besluttet oppført i 1896 hadde daværende Christiania 20451 skolebarn fordelt på 324 klasserom. På de fleste skolene var det både formiddags- og ettermiddagsundervisning. Både Bjølsen skole og Sagene skole var sprengt. Ved skolestart i 1898 hadde Lilleborg skole 1132 elever fordelt på 34 klasser. Året 1907 var sannsynlig toppåret når det gjelder antall elever med 1407 elever. I 11 av klassene var det flere enn 40 elever, og klasserommene var akkurat like store den gang som i dag. Det var både formiddags- og ettermiddagsundervisning, og først i 1920 var det såpass få elever at det bare var undervisning på dagtid.

Skolebygningen ble oppført etter tegninger av arkitektene Thune og Thurmer. De mente det var viktig med rommelige trappeanlegg og gode spesialrom som fysikkrom, håndarbeidsrom og sangrom. I kjelleren ble det innredet badelokaler.

Lilleborg skole var etter datidens standard en meget moderne skole. Skolen hadde et velutstyrt musikkrom på loftet med en flott samling av undervisningsmidler. Helt fra starten av hadde også skolen frivillig skolekjøkkenundervisning. Men det mest revolusjonerende var filmundervisningen. Lilleborg skole var den første skolen i Oslo som ble utstyrt med et eget filmapparat og flere rom med lystette gardiner. Lilleborg skole var også meget raskt ute med å avskaffe prylestraff. Den ble avskaffet allerede i 1921. Overlærer Per Kviberg hadde lite til overs for den svært så gammeldagse straffemetoden. Det er ikke helt uten grunn at han har fått en gate oppkalt etter seg. Til orientering så var avstraffelsesmetoden tillatt i norsk skole helt frem til 1936.

Hygienen i hjemmene på Torshov rundt århundreskiftet var neppe noe å skryte av. De store løkkene med gammel og dårlig trehusbebyggelse som omgav Lilleborg skole i 1898 er ikke mer. Skolens bad sikret barna et bad hver 14. dag og var kjærkomment. Allerede fra det året skolen åpnet var det fri bespisning i Bessa for de som trengte det. De som hadde råd, betalte 10 øre per porsjon. Menyen varierte mellom havregrøt, plukkfisk og lapskaus. Lapskaus var mest populært.

Okkupasjonstiden

Lilleborg skole var okkupert av tyskerne under andre verdenskrig. I kjelleren var det fangehull. Her har tyske soldater sittet og tegnet og skrevet brev til sine kjære, og telt dager til de skulle ut fra hullet. Og den flotteste tegningen er av Marlene Dietrich.

Det ble også trykket en illegal avis i 4. etasje i sidebygningen samtidig som tyske militære bodde på skolen. Den illegale avisen Avantgarden ble 1941-42 redigert og trykt i 4. etasje samtidig som Lilleborg skole var kaserne for tyske soldater. På en del av skoleområdet var det også skoledrift. Det var også skole i i flere av hjemmene og i andre lokaler i området. Det var utrygge tider, og flere i personalet ble fengslet eller sendt til fangeleir i Kirkenes. Etter 5 års okkupasjon kom endelig freden tirsdag den 8. mai. Og den 10. mai var det stor fest i Torshovgata etter at overlærer Kviberg kom fra fengselet på Grini. Fredssommeren 1945 ble brukt til å rydde skolen, og fra høsten av var det normal skoledrift. Barn fra 1. – 5. klasse fikk da etter 5 år med svært så kummerlige forhold for første gang være elever på en ordentlig skole.

Rehabilitering etter 1945

Selv om det ble gjort en kjempejobb sommeren 1945, ble det raskt klart at skolen hadde behov for en grundig oppussing. Det som ble gjort var imidlertid bare av kosmetisk karakter, og skolen tilfredsstilte ikke kravene til et tidsmessig skoleanlegg. Spesielt dårlig var dusj- og toalettforhold, personalrom og arbeidsrom for personalet. I 1970-årene startet planleggingen, og ikke minst håp om en fullstendig rehabilitering. Planer kom og ble skrinlagt, nye ble laget, og først i 1988 kunne arbeidet starte og fullføres. Daværende rektor Olav Georg Jensen sa det slik ved overtagelsen: " Etter en vanskelig tid med 2 års ombyggingsarbeider med full skoledrift, kan vi ta i bruk et skoleanlegg som alle kan være stolte av."

Aktivitetsskolen

Lilleborg skole har siden 1980 hatt et tilbud til de yngste elevene før og etter skoletid. Den gang het det Fritidshjemmet, populært kalt "Fritids" og var et kjærkomment samlingspunkt. Bydelen overtok ansvaret for driften i 1992, og navnet ble endret til Skolefritidsordning (SFO). Dette året startet også skolen førskole. Det var en førskoleklasse og to SFO – baser, og skolens Bessa ble pusset opp og tatt i bruk av SFO.

For noen år tilbake skiftet SFO navn til Aktivitetsskolen Lilleborg. I dag har Utdanningsetaten det overordnede ansvaret for Aktivitetsskolen (AKS). Fra 1. august 2011 ble Oslostandarden innført for alle aktivitetsskoler i Oslo. Målet er å sikre et mer helhetlig og ensartet tilbud i hele byen. Aktivitetsskolen er for alle elever på 1.-4. trinn og for elever med særskilte behov helt opp til og med 7. trinn.

Aktivitetsskolen er et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen og støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Aktivitetene er læringsstøttende, strukturerte og forutsigbare. Det gis tilbud om leksehjelp.

Lilleborg skole i Sagene bydel

Oppgaven til Lilleborg skole er å legge til rette for at alle elever får undervisning som utfordrer, inspirerer og stimulerer til ny læring, alene og sammen med andre. For å lykkes er samarbeidet med hver enkelt av foreldrene, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), driftstyret, barnehager, Bjølsen ungdomsskole, barnevern, helsestasjonen, Lilleborg skoles musikkorps, idrettslag og alle andre venner av Lilleborg skole viktige. Vi ser på våre elevers daglige liv som en helhet der samarbeid og innsats fra alle i bydelen fortsatt har betydning for oppveksten til det enkelte barn.

Historiske glimt

  • Grunnlagt i 1898
  • 1132 elever fordelt på 34 klasser i 1898
  • Prylestraff avviklet av Per Kviberg i 1921
  • Okkupert under krigen
  • Den illegale avisen Avantgarden ble trykt på skolen
  • Rehabilitert på 1980- og 90-tallet