Hovedseksjon

Driftsstyret

Medlemmer i Lilleborg skoles driftsstyre 2022-2024 er:

 • Leder: Grunde Pellerud – representant for foresatte
 • Sindre Blikstad-Balas – representant for foresatte
 • Eli Skartlien (A) – bydelspolitiker
 • Eldar Aldernæs Hanson (R) - bydelspolitiker
 • Stian Lind (H) - bydelspolitiker
 • Maja Strøm Pettersen - representant for de ansatte
 • Kari-Anne Stenberg – representant for de ansatte

Om driftsstyret

Driftsstyrets sammensetning og oppgaver er fastsatt i eget reglement for driftsstyrene i Osloskolen. Det er vedtatt av bystyret 11.11.2009. Driftsstyret ved Lilleborg skole har to representanter for de ansatte, to foreldrerepresentanter som FAU innstiller til, samt tre politikere som Sagene bydelsutvalg innstiller til. Representantene og vararepresentantene blir oppnevnt av byrådet og sitter for to år av gangen. Driftsstyret har møter ca. 5 ganger i året. Rektor er styrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver:

Hovedoppgavene er å ha ansvar for å: 

 • Vedta skolens og aktivitetsskolens budsjett innenfor rammene og innen frist
 • Vedta strategisk plan og årsplanBehandle saker om miljørettet helsevern
 • Videre delegere myndighet til rektor som sikrer den daglige pedagogiske og økonomiske driften ved skolen
 • Vedta uttalelser i høringssaker som kommer fra utdanningsetaten