Hovedseksjon

Vurdering for læring (VFL)

På Lilleborg skole jobber vi aktivt med vurdering.  Vi har mål til alt arbeid som blir gjort. Vi har kriterier til arbeidet, og faglige og sosiale mål blir vurdert fortløpende. Elevene vurderer seg selv og hverandre både muntlig og skriftlig.  Vi har elevsamtaler der elev og lærer samtaler om sosiale og faglige mål. I utviklingssamtaler med foresatte, elev og lærer er de samme målene tema.

Vurderingene har læring og utvikling som mål. Det betyr at den skal gi eleven informasjon som de kan bruke i eget læringsarbeid underveis i opplæringen. Vurderingene er løpende og systematiske. Elever har krav på jevnlige vurderinger av den faglige utviklingen sin og av orden og oppførsel. Vurderingsarbeidet skal ikke være tilfeldig og skal følges opp, og det skal danne et grunnlag for å tilpasse opplæringen. Elevene skal få vite hva de mestrer og hva de må få til bedre for å øke kompetansen sin.

Årlig kartlegger vi elevene med flere ulike verktøy. Vi har lokale lesetester, lokale ferdighetsprøver og nasjonale og kommunale prøver som dokumenterer faglig ståsted og utvikling hos elevene.

Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

 

Utviklingssamtale og halvårsvurdering

To ganger i året skal elevene ha en utviklingssamtale der lærer, foresatte og eleven er til stede. I samtalen har man fokus på elevens trivsel, sosiale kompetanse og faglige ferdigheter i alle fag.

 

Egenvurdering

Elever skal vurdere eget arbeid, egen faglig utvikling og egen kompetanse. Ved å vurdere eget arbeid og egen fremgang, får elevene innsikt i hva de skal lære og hva de mestrer, i tillegg til hvordan de lærer. Gjennom egenvurdering skal elevene selv, utfordret og støttet av læreren, lære seg å lære.

Ved å snakke med medelever om egen læring og utvikling, kan elevene få øvelse i å gi tilbakemeldinger som de kan bruke når de vurderer eget arbeid. Involvering og refleksjon rundt læringsarbeidet og målene for opplæringen, er viktig for å trene elevene i å styre egne læringsprosesser, også i et livslangt læringsperspektiv.