Hovedseksjon

Spesialundervisning

Handlingshjul for spesialundervisning

Skolen skal vurdere om eleven har behov for spesialundervisning. Foreldre kan be skolen gjøre nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven har behov for spesialundervisning.

Før skolen henviser til PPT for sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, må skolen vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet og prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Hvis kartlegging og utprøving av tiltak viser videre behov for vurdering, kan skolen med samtykke fra foreldre diskutere eleven i skolens ressursteam.

 

Henvisning

Dersom skolen, etter utprøving av tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, mener eleven ikke får tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring, henviser skolen til PPT for sakkyndig vurdering. Det innhentes samtykke fra foresatte før henvisningen blir sendt. Foresatte kan også kreve en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir en tilrådning om hva slags opplæringstilbud som bør gis.

Vedtak

Rektor ved den enkelte skole fatter vedtak om spesialundervisning på grunnlag av sakkyndig vurdering. Foreldre skal samtykke før spesialundervisningen settes i gang fordi spesialundervisningen er unntak fra klassens plan.

Individuell opplæringsplan (IOP)

Skolen skal i samråd med eleven og foreldrene utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for elever som får spesialundervisning. Spesialundervisning evalueres i en egen årsrapport som sendes hjemmene i juni måned.

Ta kontakt med sosiallærer Jimena Rosèn (1-4) mobil 40 44 18 84, eller Sivert Høyum (5-7) mobil
40 43 43 93 om du har spørsmål: 

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo Kommunes nettsider.